قسمت یکم : بیداد

پادکست گلبانگ شجریان

قسمت یکم : بیداد

 

نویسنده : اسرا حامدنیا ، رامین قدردان

گوینده : زهرا حامدنیا

دکلمه شعر : عزیزه جدی

تهیه کننده : رامین قدردان

 

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان

قسمت دوم : ویژه زادروز همایون شجریان

 

نویسنده : رضا نامجو (مجله گزارش موسیقی)

گوینده : زهرا حامدنیا

تهیه کننده : رامین قدردان

 

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان

قسمت سوم : آستان جانان

 

تهیه کننده و نویسنده : رامین قدردان

گوینده : مرجان مقصودلو

دکلمه شعر : مهتاب امیرخانلو

 

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان

قسمت چهارم : سر عشق

 

تهیه کننده و نویسنده : رامین قدردان

گوینده : ستایش سرمـد

دکلمه شعر : مهتاب امیرخانلو

 

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان

قسمت پنجم : نوا مرکب خوانی

 

تهیه کننده و نویسنده : رامین قدردان

گوینده : مرجان مقصودلو

دکلمه شعر : مهتاب امیرخانلو

 

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان

قسمت ششم : دستان

 

تهیه کننده و نویسنده : رامین قدردان

گوینده : مرجان مقصودلو

دکلمه شعر : مهتاب امیرخانلو

 

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان

قسمت هفتم : پیام نسیم

 

تهیه کننده و نویسنده : رامین قدردان

گوینده : مرجان مقصودلو

دکلمه شعر : مهتاب امیرخانلو

 

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان

قسمت هشم : سرو چمان

 

نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان

گوینده : مرجان مقصودلو

دکلمه شعر : مهتاب امیرخانلو

 

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان

قسمت نهم : دل مجنون

 

نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان

گوینده : مرجان مقصودلو

دکلمه شعر : مهتاب امیرخانلو

 

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان

قسمت دهم : آسمان عشق

نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان

گوینده : مرجان مقصودلو

دکلمه شعر : مهتاب امیرخانلو

 

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان

قسمت یازدهم : دود عود

نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان

گوینده : مرجان مقصودلو

دکلمه شعر : مهتاب امیرخانلو


پادکست گلبانگ شجریان

قسمت دوازدهم : بیاد عارف

نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان

گوینده : مرجان مقصودلو

دکلمه شعر : مهتاب امیرخانلو

 

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان

قسمت سیزدهم : سپیده

نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان

گوینده : مرجان مقصودلو

دکلمه شعر : مهتاب امیرخانلو

 

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان

قسمت چهاردهم : جان جان

نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان

گوینده : مرجان مقصودلو

دکلمه شعر : مهتاب امیرخانلو

 

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان

قسمت پانزدهم : خلوت گزیده

نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان

گوینده : مرجان مقصودلو

دکلمه شعر : مهتاب امیرخانلو

 

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان

قسمت شانزدهم : یاد ایام

نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان

گوینده : مرجان مقصودلو

دکلمه شعر : مهتاب امیرخانلو

 

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان

قسمت هفدهم : جان عشاق

نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان

گوینده : مرجان مقصودلو

دکلمه شعر : مهتاب امیرخانلو

 

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان

قسمت هجدهم : چشمه نوش

نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان

گوینده : مرجان مقصودلو

دکلمه شعر : مهتاب امیرخانلو

 

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان

قسمت نوزدهم : همایون مثنوی
نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان

گوینده : مرجان مقصودلو

دکلمه شعر : مهتاب امیرخانلو

 

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان

قسمت بیستم : در خیال

نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان

گوینده : مرجان مقصودلو

دکلمه شعر : مهتاب امیرخانلو

 

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان

شماره ویژه زادروز همایون شجریان

 

تهیه کننده و گوینده : رامین قدردان

نویسنده : یگانه سادات میرکریمی

 

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان

قسمت بیست و یکم : گنبد مینا

نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان

گوینده : مرجان مقصودلو

دکلمه شعر : مهتاب امیرخانلو

 

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان

قسمت بیست و دوم : عشق داند

نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان

گوینده : مرجان مقصودلو

دکلمه شعر : مهتاب امیرخانلو

 

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان

قسمت بیست و سوم : راز دل

نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان

گوینده : مرجان مقصودلو

دکلمه شعر : ویدا امین پور

 

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان
قسمت بیست و چهارم : انتظار دل

نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان
گوینده : مرجان مقصودلو
دکلمه شعر : ویدا امین پور

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان
قسمت بیست و پنجم : رسوای دل

نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان
گوینده : مرجان مقصودلو
دکلمه شعر : ویدا امین پور

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان
قسمت بیست و ششم : راست پنجگاه

نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان
گوینده : مرجان مقصودلو
دکلمه شعر : ویدا امین پور

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان
قسمت بیست و هفتم : شب وصل

نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان
گوینده : مرجان مقصودلو
دکلمه شعر : ویدا امین پور

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان
قسمت بیست و هشتم : معمای هستی

نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان

گوینده : ویدا امین پور
دکلمه شعر : شیوا رمایی

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان
قسمت بیست و نهم : چهره به چهره

نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان

گوینده : ویدا امین پور
دکلمه شعر : مهدیس ابهری

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان
قسمت سی ام : شب سکوت کویر

نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان

گوینده : زینب اولادی

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان
قسمت سی و یکم : آرام جان

نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان

گوینده : زینب اولادی

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان
قسمت سی و دوم : آهنگ وفا

نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان

گوینده : نیوشا مفیدی
دکلمه شعر : ویدا امین پور

 

دانلود


پادکست گلبانگ شجریان
قسمت بیست و سوم : بهاریه

نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان

گوینده : پرنیان جمالی


دانلود


پادکست گلبانگ شجریان
قسمت بیست و چهارم : بوی باران

نویسنده و تهیه کننده : رامین قدردان

گوینده : پرنیان جمالی


دانلود