گلهای تازه شماره ۱۳ / دستگاه ماهور

گلهای تازه شماره ۲۳ / آواز ابوعطا

گلهای تازه شماره ۲۵ / آواز بیات اصفهان

گلهای تازه شماره ۳۱ / دستگاه ماهور

گلهای تازه شماره ۳۷ / دستگاه همایون

گلهای تازه شماره ۴۲ / آواز بیات ترک

گلهای تازه شماره ۴۸ / دستگاه چهارگاه

گلهای تازه شماره ۵۳ / دستگاه چهارگاه

گلهای تازه شماره ۵۴ / آواز دشتی

گلهای تازه شماره ۵۸ / آواز بیات ترک

گلهای تازه شماره ۶۰ / بیات اصفهان

گلهای تازه شماره ۶۵ / آواز ابوعطا

گلهای تازه شماره ۶۶ / آواز ابوعطا

گلهای تازه شماره ۷۱ / دستگاه همایون

گلهای تازه شماره ۷۲ / آواز بیات ترک

گلهای تازه شماره ۷۵ / آواز ابوعطا

گلهای تازه شماره ۷۷ / دستگاه ماهور

گلهای تازه شماره ۸۵ / دستگاه شور

گلهای تازه شماره ۸۷ / آواز بیات اصفهان

گلهای تازه شماره ۹۲ / دستگاه سه‌ گاه

گلهای تازه شماره ۹۷ / دستگاه سه‌ گاه

گلهای تازه شماره ۱۰۰ / دستگاه همایون

گلهای تازه شماره ۱۰۲ / آواز دشتی

گلهای تازه شماره ۱۰۴ / آواز ابوعطا

گلهای تازه شماره ۱۰۶ / دستگاه ماهور

گلهای تازه شماره ۱۰۷ / دستگاه چهارگاه

گلهای تازه شماره ۱۲۱ / دستگاه ماهور

گلهای تازه شماره ۱۲۳ / دستگاه همایون

گلهای تازه شماره ۱۲۵ / دستگاه همایون

گلهای تازه شماره ۱۲۸ / آواز بیات اصفهان

گلهای تازه شماره ۱۳۳ / آواز افشاری

گلهای تازه شماره ۱۳۸ / آواز بیات اصفهان

گلهای تازه شماره ۱۴۰ / دستگاه سه گاه

گلهای تازه شماره ۱۴۲ / آواز ابوعطا

گلهای تازه شماره ۱۴۴ / آواز بیات ترک

گلهای تازه شماره ۱۴۷ / دستگاه سه گاه

گلهای تازه شماره ۱۵۱ / آواز شوشتری

گلهای تازه شماره ۱۵۳ / دستگاه سه گاه

گلهای تازه شماره ۱۵۴ / آواز افشاری

گلهای تازه شماره ۱۵۶ / آواز افشاری

گلهای تازه شماره ۱۵۸ / دستگاه شور

گلهای تازه شماره ۱۶۰ / دستگاه ماهور

گلهای تازه شماره ۱۶۲ / آواز ابوعطا

گلهای تازه شماره ۱۶۶ / دستگاه شور

گلهای تازه شماره ۱۷۱ / دستگاه چهارگاه

گلهای تازه شماره ۱۷۶ / آواز دشتی

گلهای تازه شماره ۱۷۸ / آواز افشاری

گلهای تازه شماره ۱۸۰ / آواز شوشتری

گلهای تازه شماره ۱۸۲ / دستگاه شور

گلهای تازه شماره ۱۸۵ / آواز افشاری

گلهای تازه شماره ۱۸۷ / دستگاه ماهور

گلهای تازه شماره ۱۹۰ / آواز بیات ترک


یک شاخه گل ۴۰۲ / آواز دشتی

یک شاخه گل ۴۰۷ / دستگاه سه گاه

یک شاخه گل ۴۱۰ / آواز افشاری

یک شاخه گل ۴۱۲ / آواز بیات اصفهان

یک شاخه گل ۴۱۳ / دستگاه چهارگاه

یک شاخه گل ۴۱۷ / آواز بیات ترک

یک شاخه گل ۴۱۸ / همایون

یک شاخه گل ۴۲۵ / آواز بیات اصفهان

یک شاخه گل ۴۳۹ / دستگاه ماهور

یک شاخه گل ۴۴۶ / دستگاه ماهور
یک شاخه گل ۴۴۷ / دستگاه نوا

یک شاخه گل ۴۵۰ / آواز بیات اصفهان

یک شاخه گل ۴۵۷ /دستگاه سه گاه


برگ سبز شماره ۲۱۶ / آواز افشاری
برگ سبز شماره ۲۴۲ / آواز بیات ترک
برگ سبز شماره ۲۴۵ / دستگاه سه گاه
برگ سبز شماره ۲۴۶ / آواز افشاری
برگ سبز شماره ۲۴۷ / دستگاه همایون
برگ سبز شماره ۲۴۸ / دستگاه چهارگاه
برگ سبز شماره ۲۴۹ / دستگاه شور
برگ سبز شماره ۲۵۰ / آواز بیات اصفهان
برگ سبز شماره ۲۵۱ / آواز ابوعطا
برگ سبز شماره ۲۵۵ / دستگاه شور
برگ سبز شماره ۲۵۸ / دستگاه سه گاه
برگ سبز شماره ۲۶۱ / آواز افشاری
برگ سبز شماره ۲۷۱ / آواز ابوعطا
برگ سبز شماره ۲۷۹ / آواز بیات ترک
برگ سبز شماره ۲۸۳ / دستگاه سه گاه
برگ سبز شماره ۲۸۷ / دستگاه ماهور
برگ سبز شماره ۲۸۸ / آواز بیات ترک
برگ سبز شماره ۲۹۲ / دستگاه همایون
برگ سبز شماره ۳۰۶ / دستگاه سه گاه


گل‌های رنگارنگ شماره ۴۷۲ / دستگاه همایون

گل‌های رنگارنگ شماره ۵۱۹ / دستگاه ماهور

گل‌های رنگارنگ شماره ۵۲۴ / دستگاه ماهور

گل‌های رنگارنگ شماره ۵۴۴ / آواز ابوعطا

گل‌های رنگارنگ شماره ۵۶۲ / آواز دشتی

گل‌های رنگارنگ شماره ۵۶۷ / آواز دشتی

گل‌های رنگارنگ شماره ۵۷۲ / آواز ابوعطا

گل‌های رنگارنگ شماره ۵۷۴ / آواز دشتی

گل‌های رنگارنگ شماره ی ۵۷۵ / آواز بیات اصفهان

گل‌های رنگارنگ شماره ۵۷۸ / دستگاه سه گاه

گل‌های رنگارنگ شماره ۵۸۰ / آواز افشاری

گل‌های رنگارنگ شماره ۵۸۰ ب / آواز افشاری


موسیقی ایرانی شماره ۱ / آواز بیات اصفهان

موسیقی ایرانی شماره ۲ / آواز بیات اصفهان

موسیقی ایرانی شماره ۳ / آواز بیات اصفهان

موسیقی ایرانی شماره ۴ / دستگاه سه گاه

موسیقی ایرانی شماره ۵ / آواز بیات ترک

موسیقی ایرانی شماره ۶ / دستگاه سه گاه
موسیقی ایرانی شماره ۷ / آواز مخالف سه گاه

موسیقی ایرانی شماره ۸ / دستگاه شور

موسیقی ایرانی شماره 9 / آواز شوشتری

موسیقی ایرانی شماره 10 / دستگاه شور

موسیقی ایرانی شماره 11 / آواز سه گاه

موسیقی ایرانی شماره 12 / دستگاه افشاری

موسیقی ایرانی شماره ۱3 / دستگاه ماهور

موسیقی ایرانی شماره ۱4 / دستگاه شور

موسیقی ایرانی شماره ۱5 / دستگاه سه گاه

موسیقی ایرانی شماره ۱6 / آواز دشتی

موسیقی ایرانی شماره ۱7 / آواز دشتی

موسیقی ایرانی شماره ۱8 / آواز ابوعطا

موسیقی ایرانی شماره 19 / دستگاه ماهور

موسیقی ایرانی شماره ۲0 / آواز بیات اصفهان

موسیقی ایرانی شماره ۲1 / آواز افشاری

موسیقی ایرانی شماره ۲2 / دستگاه چهارگاه

موسیقی ایرانی شماره ۲3 / دستگاه ماهور
موسیقی ایرانی شماره ۲4 / دستگاه ماهور